Kronk: "Oh, right. The poison. The poison for Kuzco, the poison chosen especially to kill Kuzco, Kuzco's poison. That poison?"

Lizarella's rating:
[]
[]
To Top